Braindrain

Braindrain in Noord-Brabant

Vraag

De provincie Noord-Brabant had behoefte aan meer feitelijke kennis over migratiestromen van hoger opgeleiden in Noord-Brabant. IVA Onderwijs heeft daartoe migratiestromen in beeld gebracht van jonge Brabantse hoogopgeleiden, meer specifiek alumni van het (bekostigde Nederlandse) hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, die op 16-jarige leeftijd in Noord-Brabant woonachtig waren. 

Aanpak

In een eerste onderzoeksfase is feitelijk inzicht verkregen in migratiestromen op basis van CBS microdatabestanden waarbij diplomagegevens over het bekostigde hoger onderwijs en socio-demografische kenmerken uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) zijn geanalyseerd. In een bijeenkomst met stakeholders zijn  resultaten van deze eerste analyse gepresenteerd en afspraken gemaakt over een tweede onderzoeksfase waarin verdiepende anlyses zijn uitgevoerd naar opleidingsniveau, opleidingsrichting en (clustering van) plaats van herkomst. In het project is samengewerkt met Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg University, die lid was van de klankbordgroep en gedurende het project optrad als adviseur. 

Resultaat

Resultaat was een eindnotitie (inclusief tabellenbijlage) die antwoord gaf op de hoofdonderzoeksvraag “Wat is het migratiesaldo van hoger opgeleiden in Noord-Brabant?” De notitie was tevens input voor een longread geschreven in opdracht van Brabant Kennis.


Braindrain gemeente Breda

Vraag

De gemeente Breda wilde inzicht in hoe zij het in de stad aanwezige talent aan zich kan binden. In dat kader wilde de gemeente graag weten in hoeverre ‘talent’ Breda verlaat en binnenkomt. IVA Onderwijs heeft migratiestromen in beeld gebracht van mbo, hbo enwo opgeleiden, die op 16-jarige leeftijd in Breda woonachtig waren. 

Aanpak

In het onderzoek is feitelijk inzicht verkregen in migratiestromen op basis van CBS microdatabestanden waarbij diplomagegevens over het bekostigde middelbaar en hoger onderwijs en socio-demografische kenmerken uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) zijn geanalyseerd. Voor 12 afstudeercohorten zijn verschillende typologieën van migratiestromen in beeld gebracht en trendanalyses gemaakt voor de situatie 1 jaar na afstuderen (T1) tot en met 10 jaar na afstuderen (T10). 

Resultaat

Resultaat waren een set tabellen die antwoord gaven op de hoofdonderzoeksvraag “Wat is het migratiesaldo van talent in de gemeente Breda?” Resultaten werden gepresenteerd in een sessie met onderwijsinstellingen.


Ruimte voor groei?

Vraag

Is nieuwbouw of renovatie te rechtvaardigen? Een ROC wilde deze vraag graag beantwoord zien op basis van een prognose van het te verwachten aantal leerlingen.

Aanpak

Op basis van demografische trends en verwachte ontwikkelingen in de onderwijsdeelname, stelde IVA Onderwijs een prognose op van het toekomstig aantal deelnemers.

Resultaat

Op basis van onze analyse kon onze opdrachtgever een gefundeerde keuze maken. Bovendien is de door ons gehanteerde methodiek ook voor andere ROC’s geschikt.