Alumnionderzoek

De WO Monitor

Vraag

De WO-Monitor is een integrale landelijke webenquête onder alle recent afgestudeerde master- en doctoraalstudenten aan de (bekostigde) Nederlandse universiteiten. Het onderzoek vindt sinds 2009 tweejaarlijks plaats. In de WO-Monitor worden alumni bevraagd naar hun bevindingen over de opleiding en hun intrede op de arbeidsmarkt.

Aanpak

In de WO-Monitor wordt tweejaarlijks data verzameld in het najaar door middel van een digitale webenquête onder afgestudeerden van het daaraan voorafgaande studiejaar. De enquête vindt één tot anderhalf jaar na afstuderen plaats. Alle opleidingssectoren zijn in de monitor vertegenwoordigd.

Resultaat

Opbrengst van de tweejaarlijkse enquête onder afgestudeerden is een rapportage op hoofdlijnen in de vorm van tabellenboeken. De universiteiten ontvangen daarnaast databestanden in Spss-format en Excel, die kunnen worden gebruikt voor verdere analyse.